Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Nghiên cứu khoa học
Các đề tài NCKH

Nghiệm thu đề tài cấp Trường: “Xác định tiêu chí đánh giá năng lực giáo dục cho sinh viên sư phạm TTSP (tốt nghiệp)”

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH & CN CẤP TRƯỜNG: “Xác định tiêu chí đánh giá năng lực giáo dục cho sinh viên sư phạm TTSP (tốt nghiệp)”

Chiều thứ 5, ngày 30 tháng 8 năm 2012, Hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH&CN của Trường ĐHSP Hà Nội và Viện Nghiên cứu Sư phạm đã thực hiện nghiệm thu đề tài cấp trường do PGS-TS. Nguyễn Thanh Bình (TT NC GDH) làm chủ nhiệm.

Dưới đây là thông tin chung về kết quả nghiên cứu của đề tài:

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: “Xác định tiêu chí đánh giá năng lực giáo dục cho sinh viên sư phạm TTSP (tốt nghiệp)”

- Mã số: SPHN 11-96 NVSP

- Chủ nhiệm:  PGS-TS. Nguyễn Thanh Bình

- Cơ quan chủ trì: Viện NCSP - ĐHSP Hà Nội

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2011 đến tháng 7/2012.

2. Mục tiêu: Xác định  các tiêu chí đánh giá năng lực giáo dục của sinh viên sư phạm trong quá trình thực tập sư phạm trên cơ sở đó đề xuất cách sử dụng để cải tiến đào tạo và đánh giá những năng lực GD cần có của người GV tương lai

3. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Nghiên cứu  xác định năng lực GD cần có của SV đi thực tập.

- Nghiên cứu  xác định các tiêu chí đánh giá năng lực giáo dục của sinh viên sư phạm đi thực tập tốt nghiệp.

-  Xác định  công cụ đánh giá năng lực giáo dục của SV đi thực tập

4. Kết quả nghiên cứu: Trên cơ sở tiếp cận Năng lực, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên TrH, Chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên THPT có tính đến Quy chế Thực tập sư phạm của trường ĐHSPHN ban hành năm 2011 nhóm nghiên cứu đã xác định được hệ thống các tiêu chí và chỉ báo phản ánh năng lực giáo dục của sinh viên đi TTSP và chuyển thành công cụ đánh giá dưới hình thức Rubric dưới đây:

Tiêu chí  1. Kĩ năng giáo dục  qua giảng dạy môn học

Mức điểm

    Nội dung các chỉ báo tương ứng với từng mức điểm

0

Không thực hiện được chức năng giáo dục của bài dạy

1

Khai thác tiềm năng giáo dục của nội dung môn học

2

Khai thác tiềm năng giáo dục của nội dung môn học, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

3

Khai thác tiềm năng giáo dục của nội dung môn học, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, xử lí tình huống giáo dục trong giờ dạy

4

Khai thác tiềm năng giáo dục của nội dung môn học, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, xử lí tình huống giáo dục trong giờ dạy và tạo ra môi trường học tập tích cực, thân thiện

Tiêu chí  2. Kĩ năng giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp

Mức điểm

Nội dung các chỉ báo tương ứng với từng mức điểm

0

Không biết xây dựng kế hoạch hoạt động tuần/ tháng của lớp chủ nhiệm

1

Xây dựng được kế hoạch hoạt động tuần/ tháng của lớp chủ nhiệm

2

Xây dựng và thực hiện được kế hoạch giờ sinh hoạt lớp có hiệu quả giáo dục trên cơ sở kế hoạch hoạt động của tuần/ tháng

3

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện được hoạt động NGLL có hiệu quả giáo dục trên cơ sở kế hoạch hoạt động của tuần/ tháng

4

Biết đánh giá, rút kinh nghiệm về việc tổ chức giờ sinh hoạt lớp và hoạt động NGLL với sự tham gia của học sinh.

Tiêu chí  3: Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm

Mức điểm

Nội dung các chỉ báo tương ứng với từng mức điểm

0

Không biết giải quyết các tính huống sư phạm

1

Nhận dạng được tình huống xảy ra trong thực tiễn và Thu thập và xử lí thông tin về tình huống đã được nhận dạng

2

Xác định được các phương án giải quyết tối ưu trên cơ sở những thông tin xác thực

3

Tổ chức giải quyết tình huống dựa trên quyết định tối ưu đã lựa chọn

4

Biết tổ chức rút kinh nghiệm về cả quyết định đã lựa chọn lẫn quá trình thực hiện giải quyết vấn đề

Tiêu chí  4. Kĩ năng tiếp cận cá nhân và giáo dục HS có hành vi tiêu cực hoặc HS cá biệt

Mức điểm

Nội dung các chỉ báo tương ứng với từng mức điểm

0

Không biết tiếp cận cá nhân, giáo dục HS có hành vi tiêu cực hoặc HS cá biệt

1

Xác định được nguyên nhân và hiểu đựợc đặc điểm tâm lí HS có hành vi không mong đợi / hành vi tiêu cực

2

Biết cách và làm cho HS thay đổi suy nghĩ không hợp lý gây ra hành vi không mong đợi

3

Phối hợp với các lực lượng giáo dục tác động giúp HS thay đổi hành vi.

4

Biết đánh giá hiệu quả của các tác động giáo dục và rút ra bài học kinh nghiêm

Tiêu chí  5.  Đánh giá kết quả rèn luyện, tu dưỡng của HS

Mức điểm

Nội dung các chỉ báo tương ứng với từng mức điểm

0

Không biết cách đánh giá kết quả rèn luyện, tu dưỡng của HS

1

Thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, kết hợp đánh giá với tự đánh giá của HS,

2

Ghi nhận từng sự thay đổi tích cực của HS trên cơ sở các nguồn thông tin

3

Biết nhận xét ưu điểm trước, nhược điểm sau Biết nhận xét ưu điểm trước tập thể, phê bình, góp ý với cá nhân HS. Đánh giá có tác dụng khích lệ HS muốn tiến bộ hơn

4

Sử dụng kết quả đánh giá để hướng dẫn HS tự giáo dục

Tiêu chí  6. Phối hợp các lực lượng trong giáo dục học sinh ( Gia đình, GVBM, Đoàn..)

Mức điểm

       Nội dung các chỉ báo tương ứng với từng mức điểm

0

Không biết cách phối hợp các lực lượng trong giáo dục học sinh

1

Xác định được những cá nhân có thể phối hợp giáo dục HS trong lớp thực tập chủ nhiệm

2

Biết lập kế hoạch phối hợp với các lực lượng trong giáo dục học sinh lớp thực tập chủ nhiệm

3

Tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp các lực lượng trong từng hoạt động của lớp thực tập chủ nhiệm

4

Đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch phối hợp các lực lượng trong từng hoạt động của lớp thực tập chủ nhiệm

Tiêu chí  7. Xây dựng và quản lí hồ sơ chủ nhiệm

Mức điểm

Nội dung các chỉ báo tương ứng với từng mức điểm

0

Không biết cách xây dựng và quản lí hồ sơ chủ nhiệm

1

Liệt kê/ xác định được các loại hồ sơ quản lí của GVCN và ý nghĩa của từng loại hồ sơ đó

2

Biết cách xây dựng hồ sơ chủ nhiệm và cập nhật hồ sơ chủ nhiệm

3

Biết cách quản lý và sử dụng hồ sơ chủ nhiệm để phục vụ cho công tác chủ nhiệm

4

Biết cách khai thác hồ sơ chủ nhiệm để theo dõi sự phát triển cá nhân và tập thể

 

5. Khả năng áp dụng và hướng phát triển của đề tài

- Công cụ đánh giá mà chủ nhiệm đề tài đề xuất có thể sử dụng để đánh giá kết quả TTSP về năng lực giáo dục, hoặc điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nội dung TT giáo dục của từng cơ sở đào tạo

- Công cụ đánh giá này có thể sử dụng để định hướng, điều chỉnh nội dung và phương pháp tổ chức dạy học các môn Tâm lí học, Giáo dục học.

- Công cụ đánh giá này có thể sử dụng để định hướng, điều chỉnh nội dung và phương thức tổ chức rèn luyện NVSP thường xuyên cho các cơ sở đào tạo giáo viên;

- Công cụ đánh giá này có thể sử dụng để định hướng, điều chỉnh nội dung đánh giá TTSP ở học kì 6;

- Để sử dụng công cụ đánh giá này cần tổ chức thử nghiệm và điều chỉnh nội dung, phương pháp rèn luyện năng lực giáo dục cho sinh viên ngay từ những học kì đầu trong quá trình đào tạo giáo viên.

Publish: 4/13/2015 - Views: 793 - Lastest update: 4/24/2015 4:03:23 PM
Tin cùng chuyên mục