Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Nghiên cứu khoa học
Các đề tài NCKH

Nghiệm thu đề tài cấp Trường: “Thiết kế một số bài học theo mô hình dạy học giải quyết vấn đề trong chương trình môn Khoa học ở Tiểu học”

Chiều thứ Hai, ngày mồng 8 tháng 10 năm 2012, Hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH-CN của Trường ĐHSP HN với sự tham gia của nhiều cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sư phạm đã nghiệm thu đề tài cấp trường mang tên: Thiết kế một số bài học theo mô hình dạy học giải quyết vấn đề trong chương trình môn Khoa học ở Tiểu học, Mã số: SPHN-11-83 do ThS. Hà Thị Lan Hương làm Chủ nhiệm. Thời gian thực hiện đề tài:  Từ 2011 đến 2012.

Sau đây là nội dung thông tin chi tiết của đề tài:

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: “Thiết kế một số bài học theo mô hình dạy học giải quyết vấn đề trong chương trình môn Khoa học ở Tiểu học”

- Mã số: SPHN-11-83

- Chủ nhiệm: ThS. Hà Thị Lan Hương

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Thời gian thực hiện: 2011- 2012

2. Mục tiêu: Thiết kế một số bài học trong chương trình môn Khoa học lớp 5 theo mô hình dạy học giải quyết vấn đề để kích thích học khám phá tình huống có vấn đề và tích cực giải quyết vấn đề.

3. Tính mới và sáng tạo: Đề xuất mô hình dạy học giải quyết vấn đề cho môn Khoa học ở Tiểu học.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về mô hình giải quyết vấn đề ở tiểu học;

4.2. Đưa ra cấu trúc mô hình dạy học giải quyết vấn đề ở tiểu học;

4.3. Chỉ ra hình thức tổ chức hoạt động dạy học trong mô hình dạy học giải quyết vấn đề ở tiểu học;

4.4. Thiết kế một số bài học theo mô hình dạy học giải quyết vấn đề môn Khoa học Tiểu học.

5. Sản phẩm

- 7 bài học thiết kế theo mô hình dạy học giải quyết vấn đề trong chương trình môn Khoa học lớp 5;

- Bài báo khoa học: “Cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học đặc trưng môn Khoa học ở Tiểu học”, Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 12/2012.

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Kết quả nghiên cứu có thể vận dụng nâng cao việc dạy và học môn Khoa học ở bậc Tiểu học.
Publish: 4/17/2015 - Views: 677 - Lastest update: 4/24/2015 3:56:40 PM
Tin cùng chuyên mục