Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Nghiên cứu khoa học
Thông tin khoa học
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THEO PHƯƠNG THỨC VỪA HỌC VỪA LÀM

Tóm tắt. Bài báo đề cập mô hình đào tạo giáo viên theo phương thức vừa học vừa làm xuất hiện ở nước ta những năm 1976-1987; phân tích và so sánh phương thức đào tạo vừa học vừa làm với phương thức đào tạo trên "lâm sàng " trong các trường phổ thông phát triển nghề (Professional devepment schools - PDS) đang phổ biến tại nhiều nước có nền giáo dục tiến tiến. Mô hình đào tạo giáo viên theo phương thức vừa học vừa làm tại trường trung học phổ thông (THPT) không chỉ là giải pháp tích cực, sáng tạo trong đào tạo giáo viên theo nguyên lí giáo dục của Đảng, mà còn là mô hình đào tạo hiện đại, có nhiều điểm tương đồng với các mô hình đào tạo giáo viên hiệu quả trên thế giới. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, mô hình này cần được hồi cứu, hoàn thiện và triển khai trong thực tiễn. Từ khóa: Đào tạo giáo viên, mô hình đào tạo giáo viên, mô hình đào tạo giáo viên theo phương thức "vừa học vừa làm", trường phổ thông phát triển nghề, mô hình đào tạo giáo viên theo phương thức "lâm sàng".

Public: 7/4/2018
BIỆN PHÁP GIÁO DỤC NHÂN CÁCH VĂN HÓA CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

ABSTRACT Measures of the cultural personality education for educational students Nguyen Thanh Binh Institute of Education Reseach, Hanoi National University of Education Living and demonstrating the following values: compassion, trust, belonging and active citizen, strong commitment, collaboration, creativity are considered the cultural personalities of educational students. This paper describes personality education measures in general, and particularly professional values education for educational students so that they can develop these values and the required competencies to effectively conduct their profession in the future. Keywords: Cultural personality, professional values, educational students, education measures.

Public: 7/3/2018
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THEO PHƯƠNG THỨC VỪA HỌC VỪA LÀM

Tóm tắt. Bài báo đề cập mô hình đào tạo giáo viên theo phương thức vừa học vừa làm xuất hiện ở nước ta những năm 1976-1987; phân tích và so sánh phương thức đào tạo vừa học vừa làm với phương thức đào tạo trên "lâm sàng " trong các trường phổ thông phát triển nghề (Professional devepment schools - PDS) đang phổ biến tại nhiều nước có nền giáo dục tiến tiến. Mô hình đào tạo giáo viên theo phương thức vừa học vừa làm tại trường trung học phổ thông (THPT) không chỉ là giải pháp tích cực, sáng tạo trong đào tạo giáo viên theo nguyên lí giáo dục của Đảng, mà còn là mô hình đào tạo hiện đại, có nhiều điểm tương đồng với các mô hình đào tạo giáo viên hiệu quả trên thế giới. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, mô hình này cần được hồi cứu, hoàn thiện và triển khai trong thực tiễn. Từ khóa: Đào tạo giáo viên, mô hình đào tạo giáo viên, mô hình đào tạo giáo viên theo phương thức "vừa học vừa làm", trường phổ thông phát triển nghề, mô hình đào tạo giáo viên theo phương thức "lâm sàng".

Public: 7/3/2018