Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động
SÁCH MỚI! SÁCH HAY!

Public: 6/1/2015
HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM QUA HỆ THỐNG TRƯỜNG THỰC HÀNH

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 11, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Giáo dục và Đào tạo dã tổ chức “Hội thảo – tập huấn quốc gia về phát triển kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm qua hệ thống trường thực hành” tập trung vào các nội dung chính sau:

Public: 4/23/2015
1234