Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đổi mới ĐTGV, đáp ứng yêu cầu GD phổ thông trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đổi mới ĐTGV, đáp ứng yêu cầu GD phổ thông trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”.

- Mã số: B2011 – 17 – CT01

- Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Trọng Ngọ

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Thời gian thực hiện: từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 03 năm 2013

2. Mục tiêu

Xác lập được những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của việc đổi mới ĐTGV trong các trường ĐHSP hiện nay ở nước ta, đáp ứng yêu cầu GD phổ thông thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Tính mới và sáng tạo

Tiếp cận vấn đề đổi mới ĐTGV theo quan điểm hệ thống và phát triển. Đề tài đã xây dựng được khung lí thuyết về đổi mới ĐTGV phổ thông ở các trường ĐHSP trên cơ sở bao quát toàn bộ và phân tích triệt để các khía cạnh khác nhau của mọi vấn đề liên quan tới ĐTGV.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã đạt được những kết quả chính sau đây:

- Tổng quan được những xu thế biến đổi lớn của thời đại và của Việt Nam tác động tới GD và ĐTGV;

- Xác lập được xu thế biến động và đặc trưng của GD phổ thông tác dộng tới việc ĐTGV;

- Xác định được lao động sư phạm của người GV trong nhà TPT hiện đại và khung nhân cách, đặc biệt là khung NL nghề của người GV phổ thông;

- Xác lập được triết lí GD và ĐTGV của nước ta trong thời kì đổi mới;

- Xác lập được cơ sở lí luận của ĐTGV trên thế giới và Việt Nam;

- Khái quát được kinh nghiệm đổi mới ĐTGV phổ thông trên thế giới và Việt Nam;

- Chỉ ra được các hướng tiếp cận trong việc đổi mới ĐTGV phổ thông ở các trường đại học sư phạm hiện nay.

5. Sản phẩm

5.1. Chuyên khảo

(1)   Phan Trọng Ngọ. Cơ sở triết học và tâm lý học của đổi mới PPDH trong TPT. NXB ĐHSP, 2011.

(2)   Phạm Đỗ Nhật Tiến. 2013. Đổi mới ĐTGV trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD Việt Nam. NXB GD, 2013.

5.2. Bài báo

v    Bài báo đăng tạp chí

(1)   Phan Trọng Ngọ. Tiếp cận năng lực nghề dạy học trong đào tạo giáo viên. Tạp chí Khoa học GD, Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 59, number 6A, 2014.

(2)   Phạm Đỗ Nhật Tiến. Đổi mới căn bản và toàn diện: Giai đoạn phát triển mới của GD Việt Nam. Tạp chí Quản lý GD, số 29, 10/2011.

(3)   Hà Thị Lan Hương. Proposing how to apply an objective-based approach to Vietnam,s general school curriculum and textbook development based on the idea of integrated pedagogy after 2015. Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 58, Number 5, June 2013.

(4)   Vũ Thị Sơn. Các giai đoạn phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 27 (88), tháng 6/2013.

v    Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo khoa học

(1)   Phan Trọng Ngọ. Khoa học sư phạm – Thách thức to lớn và tương lai rộng mở, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Khoa học sư phạm trong Chiến lược phát triển GV, yếu tố căn bản đổi mới GD Việt Nam”. Hà Nội, 2011.

(2)   Phan Trọng Ngọ. Các mô hình trường thực hành trong ĐTGV. Kỷ yếu hội thảo tập huấn quốc gia về phát triển kĩ năng nghề nghiệp cho SV sư phạm qua hệ thống trường thực hành. NXB GD, tháng 10/2012.

(3)   Hà Thị Lan Hương. Thực trạng mạng lưới trường thực hành sư phạm và việc thực hiện quy chế trường thực hành trong công tác ĐTGV trung học phổ thông. Kỷ yếu hội thảo tập huấn quốc gia về phát triển kĩ năng nghề nghiệp cho SV sư phạm qua hệ thống trường thực hành. NXB GD, tháng 10/2012.

5.3. Sản phẩm đào tạo

a.     Nghiên cứu sinh

(1)   Lê Cảnh Khôi. Kĩ năng dạy học của SV thực tập sư phạm ngành GD thể chất. Năm 2011 (hướng dẫn chính).

(2)   Cao Thị Nga. Mức độ tương hợp tâm lý trong tương tác giữa giảng viên với SV các trường đại học. Năm 2012 (hướng dẫn độc lập).

b.    Học viên cao học

(1)   Bùi Thị Thanh Hà. Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên THPT huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ. Năm 2014 (đã bảo vệ).

(2)   Nguyễn Hoàng Vũ. Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của hiệu trưởng các trường THPT huyện Bảo Lâm – tỉnh Lâm Đồng. Năm 2011 (đã bảo vệ).

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng

- Cung cấp những cơ sở khoa học (lí luận và thực tiễn) để định hướng đổi mới đào tạo sư phạm đáp ứng yêu cầu GD phổ thông trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá  và hội nhập quốc tế cho các cơ sở đào tạo sư phạm ở Việt Nam

- Góp phần vào việc xây dựng chính sách, quy định về ĐTGV của Ngành.

- Một số kết quả nghiên cứu được chuyển giao trực tiếp cho các đề tài trong cùng chương trình nghiên cứu khoa học GD.

- Thông qua các bài viết công bố trên các tạo chí chuyên ngành, Hội thảo khoa học và sách chuyên khảo.

 

Cơ quan chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)

Ngày 29 tháng 12 năm 2014

Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ và tên)

PGS.TS. Phan Trọng Ngọ

Publish: 5/28/2015 - Views: 1648 - Lastest update: 5/28/2015 11:34:06 AM
Tin cùng chuyên mục