Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN THÔNG, LIÊN KẾT TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆT NAM”

1. Thông tin chung

Tên đề tài: “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN THÔNG, LIÊN KẾT TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆT NAM” (Mã số: B2011 – 17 – CT08)

Chủ nhiệm:                    TS. Hồ Lam Hồng. Tel: 0983.202.139

Cơ quan chủ trì:   Trường ĐHSP Hà Nội

Thời gian thực hiện:       24 tháng

2. Mục tiêu

Mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp tăng cường liên thông, liên kết trong đào tạo GV và NCKH giữa các trường ĐHSP, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo GV đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể:

Từ kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn, đề tài đề xuất được:

- Nhóm giải pháp tăng cường liên thông, liên kết trong đào tạo GV giữa các trường ĐHSP.

- Nhóm giải pháp tăng cường liên thông, liên kết trong NCKH giữa các trường ĐHSP.

- Nhóm giải pháp điều kiện tăng cường liên thông, liên kết trong ĐT và NCKH giữa các trường ĐHSP.

- Nhóm giải pháp phát huy vai trò của trường ĐHSP trọng điểm trong hệ thống SP.

- Nhóm giải pháp cơ chế chính sách tăng cường liên thông, liên kết trong ĐT và NCKH giữa các trường ĐHSP.

3. Tính mới và sáng tạo

Đề xuất được các nhóm giải pháp mang tầm vĩ mô liên quan đến quản lí điều hành hệ thống các trường SP nhằm tạo sự liên thông và liên kết trong ĐTGV và NCKH giữa các trường ĐHSP.

4. Kết quả nghiên cứu

Trên cơ sở phân tích lý luận về liên thông, liên kết và tiếp cận hệ thống, phát triển, các chính sách khuyến khích liên thông, liên kết trong ĐTGV và NCKH ở Việt Nam cùng với tìm hiểu thực trạng của vấn đề này, đề tài đã đề xuất được 5 nhóm giải pháp cụ thể:

- Nhóm giải pháp tăng cường liên thông, liên kết trong đào tạo GV giữa các trường ĐHSP;

- Nhóm giải pháp tăng cường liên thông, liên kết trong NCKH giữa các trường ĐHSP;

- Nhóm giải pháp điều kiện tăng cường liên thông, liên kết trong ĐT và NCKH giữa các trường ĐHSP;

- Nhóm giải pháp phát huy vai trò của trường ĐHSP trọng điểm trong hệ thống SP;

- Nhóm giải pháp cơ chế chính sách tăng cường liên thông, liên kết trong ĐT và NCKH giữa các trường ĐHSP. Các nhóm giải pháp trên quán triệt cách tiếp cận hệ thống, phát triển và các nguyên tắc cơ bản như: đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước dựa trên pháp luật, dân chủ-tự nguyện-đồng thuận, tính thống nhất theo ngành, lĩnh vực, tính thực tiễn và khả thi.

5. Sản phẩm

- Tài liệu sách tham khảo: Các giải pháp liên kết đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học giữa các trường ĐHSP (Bản thảo đã được thẩm định).

- Tham gia đào tạo sau đại học: Đào tạo 02 thạc sỹ đã bảo vệ

(1)     Nguyễn Thu Thủy. Biện pháp quản lý liên kết đào tạo ở trường Cao đẳng Dược Phú Thọ. Luận văn thạc sỹ Quản lý giáo dục Trường ĐHSP Hà Nội, 2011.

(2)     Đặng Thị Phương. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối tỉnh Hưng Yên. Luận văn thạc sỹ Quản lý giáo dục Trường ĐHGD-ĐHQG Hà Nội, 2012.

- Ba bài viết đã công bố trên tạp chí xã hội và chuyên ngành:

(1)     Nguyễn Thanh Bình. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo liên thông, liên kết giáo viên trình độ đại học. Tạp chí khoa học GD Trường ĐHSP Hà Nội, 2014.

(2)     Hồ Lam Hồng. Giải pháp tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học trong hệ thống các trường sư phạm. Tạp chí khoa học GD Trường ĐHSP Hà Nội, 2014.

(3)     Võ Thị Minh Chí, Hồ Lam Hồng. Thực trạng liên kết trong nghiên cứu khoa học giữa các trường sư phạm. Tạp chí khoa học GD Trường ĐHSP Hà Nội, 2014.

 6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng

6.1. Hiệu quả

Các giải pháp trên được áp dụng vào thực tiễn sẽ tăng cường khả năng liên thông, liên kết trong ĐTGV và NCKH giữa các trường ĐHSP trong hệ thống SP, góp phần nâng cao chất lượng ĐTGV và NCKH của các trường SP cả nước.

6.2. Phương thức chuyển giao

Từng bước điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống SP và vận dụng cơ chế điều hành cho hệ thống đó trên cơ sở thành lập hiệp hội/mạng lưới các trường SP với cơ cấu tổ chức và chức năng được xác định; đồng thời tạo mối liên thông về chương trình ĐTGV và liên thông ý tưởng trong NCKH để từ đó tạo sự liên kết giữa các trường ĐHSP trong hệ thống SP. Tiếp tục thực hiện các cơ chế để tạo sự liên thông, liên kết trong ĐTGV và NCKH giữa các trường ĐHSP, trong đó lấy các trường ĐHSP trọng điểm làm ngọn cờ đầu trong các lĩnh vực ĐT (xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình ĐT và nội dung ĐT, các tín chỉ chuyển đổi và mô đun ĐT, đánh giá và kiểm định chất lượng.

6.3. Khả năng áp dụng

- Các trường ĐHSP trong hệ thống SP trên phạm vi cả nước.

- Các cơ quan quản lí nhà nước có liên quan đến công tác ĐTGV (Vụ ĐH và sau ĐH; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí các cơ sở GD; và Vụ giáo dục Trung học) và công tác NCKH  (Vụ KH và CN).

Ngày 29 tháng 12 năm  2014

 

Cơ quan chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài

TS. Hồ Lam Hồng

 

Publish: 5/28/2015 - Views: 1417 - Lastest update: 5/28/2015 11:30:30 AM
Tin cùng chuyên mục