Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ “NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐHSP”

14h chiều ngày 15/9/2015 tại phòng họp tầng 5 nhà Hiệu Bộ, Trường ĐHSP Hà Nội, ThS. Phạm Quang Huân đã bảo vệ thành công đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp đổi mới quản lý đào tạo giáo viên trường ĐHSP”.

Dưới đây là thông tin kết quả nghiên cứu đề tài:

1. Thông tin chung về đề tài

Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp đổi mới quản lý đào tạo giáo viên của các trường ĐHSP”

- Mã số: B2011-17-05

- Chủ nhiệm: ThS. Phạm Quang Huân

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (tháng 6/2011 đến 6/2013 - gia hạn đến tháng 3/2014)

2. Mục tiêu

Đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý đào tạo GV của trường ĐHSP, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GV đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới.

3. Tính mới và sáng tạo

Đề tài đã đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo giáo viên theo những yêu cầu của định hướng đổi mới đào tạo sư phạm hiện nay và theo yêu cầu của đào tạo theo học chế tín chỉ; đồng thời, đã xây dựng các giải pháp đổi mới hoạt động quản lý chất lượng đào tạo giáo viên trong các trường ĐHSP dựa trên hướng tiếp cận mô hình quản lý chất lượng tiên tiến: “Quản lý chất lượng đồng bộ” (Total Quality Managament - TQM) và “Quản lý dựa vào nhà trường” (School Based Managament - SBM).

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề đổi mới quản lý đào tạo GV trong các trường ĐHSP;

4.2. Đề xuất 5 nhóm giải pháp đổi mới quản lý đào tạo giáo viên trong các trường ĐHSP:

      (1) Xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đào tạo GV trong trường ĐHSP.

      (2) Tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo GV ở trường ĐHSP theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện.

      (3) Đổi mới quản lý ở trường ĐHSP đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ.

(4) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo ở trường ĐHSP;

(5) Đổi mới cơ chế, chính sách về đào tạo giáo viên trong trường ĐHSP

5. Sản phẩm

- 05 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành KHGD;

- 14 chuyên đề khoa học;

- 01 Kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới quản lý đào tạo giáo viên trong trường ĐHSP”;

- 01 tài liệu chuyên khảo “Đổi mới quản lý đào tạo giáo viên trong trường ĐHSP;

- Đào tạo 01 thạc sỹ.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng

-    Hiệu quả:

          Đề tài cung cấp những vấn đề lý luận căn bản về đổi mới quản lý đào tạo giáo viên và đưa ra cái nhìn tổng thể về tình hình cơ chế quản lý đào tạo giáo viên hiện nay trong trong các trường ĐHSP; đồng thời, đề xuất giải pháp đổi mới công tác quản lý quá trình đào tạo giáo viên trong các trường ĐHSP. Những giải pháp đó nếu được ứng dụng sẽ góp phần hiệu quả thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện công tác quản lý đào tạo giáo viên trong các trường ĐHSP nhằm góp phần thực hiện tiến trình cải cách sư phạm và đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

-         Phương thức chuyển giao:

          Các giải pháp do đề tài đề xuất có khả năng chuyển giao cho các trường ĐHSP theo phương thức sau: phổ biến trên các tạp chí khoa học, sách chuyên khảo, tài liệu tập huấn cho cán bộ quản lý các trường ĐHSP.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài:

   

(Nguyễn Thu Hà, Viện NCSP)

Publish: 9/22/2015 - Views: 1358 - Lastest update: 9/22/2015 10:30:53 AM
Tin cùng chuyên mục